Tandprothetische Praktijk Hagen BV in Rotterdam

Kunstgebit

Tandprothetische Praktijk Hagen BV

Toon nummer
Plan route
KvK-gegevens

Foto en Video (3)

Beschrijving

Wij zijn hét vertrouwde adres voor een per­fect kun­st­gebit en klikgebit op implan­taten. Tevens voor par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties. Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit.

Dus waarom zou u nog langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit? Dit prob­leem kan nu defin­i­tief verleden tijd zijn met een door Hagen ver­vaardigd klikgebit.

En of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit, het klikgebit op implan­taten, par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties: Bij Hagen kri­jgt u alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies. Uit­er­aard wordt er daar­bij reken­ing gehouden met al uw indi­vidu­ele wensen. Boven­dien geldt er een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Zon 68 jaar gele­den (1944) was er voor het eerst een klein bedrijf in het pand op de Zwart Janstraat 122a te Rot­ter­dam. Dit bedrijf richtte zich op de tand­heelkunde en stond bek­end onder de naam Raadtgever.

Zo werkt de Tandprotheticus

Een tand­prothetis­che prak­tijk bestaat meestal uit een aan­tal mensen, waaron­der de Tand­protheti­cus, tandtech­nici en een sec­reta­resse. De Tand­protheti­cus is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor het geleverde kun­st­gebit en zal al zijn mensen aans­turen om een zo goed mogelijk prod­uct af te lev­eren. Het grote voordeel voor u is, dat deze mensen zich onder één dak bevin­den en er zeer accu­raat en snel gehan­deld kan wor­den. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u het kun­st­gebit in uw mond geplaatst kri­jgt werkt de Tand­protheti­cus zelf of samen met zijn tandtech­ni­cus aan uw nieuwe kun­st­gebit. Hier­bij bespreekt hij/zij uw per­soon­lijke wensen.
Na een aan­tal bezoeken aan de Tand­protheti­cus beo­ordeelt hij/zij met u het proe­fkun­st­gebit dat spe­ci­aal voor u in was is gemaakt. Samen met de Tand­protheti­cus con­troleert u nauwkeurig de stand van de tanden, de esthetiek en de func­tie. Veran­derin­gen zijn in dit sta­dium nog mogelijk. Zodra u het samen eens bent over uw proe­fkun­st­gebit, maakt de Tand­protheti­cus het kun­st­gebit af en plaatst het in uw mond.

Waar­voor kunt u bij de Tand­protheti­cus terecht?

- Advies/informatie
- Beo­orde­len van de huidige prothese en mondholte
- Reparatie en aan­pass­ing van het kunstgebit
- Vernieuwing van het kunstgebit
- Een gedeel­telijk kun­st­gebit, plaatje of frame
- Een kun­st­gebit op implan­taten, het klikgebit
- Nazorg

Overige informatie

Diensten

 • Advies,
 • Mondafdruk nemen,
 • Nazorg,
 • Rebasing,
 • Reinigen,
 • Reparatie,
 • Spoedreparatie

Producten

 • Eerste prothese,
 • Frameprothese / frame,
 • Gebitsprothese,
 • Gedeeltelijke prothese / partiële prothese,
 • Gedeeltelijk kunstgebit,
 • Immediaatprothese,
 • Klikgebit,
 • Klikprothese,
 • Kunstgebit,
 • Overkappingsprothese,
 • Plaatje / plaatprothese,
 • Prothese op implantaten,
 • Tandprothese,
 • Volledige gebitsprothese,
 • Volledige kunstgebit

Soort aanbieder

 • Tandprotheticus

Service

 • Alleen op afspraak,
 • Eigen laboratorium,
 • Gratis offerte

Toegankelijkheid

 • Honden toegestaan

Parkeren en bereikbaarheid

 • Parkeren op straat Bij de ingang

Betalingsmogelijkheden

 • Pin

 • Contant

 • Via een verzekering

Aangesloten bij / Certificering

 • Branche organisatie Oragantisatie voor Nederlandse Tandprothetici ONT
 • ISO normering Branchegecertificeerd ISO 9001
 • Gecertificeerd door Rozenboom Consulting

Beoordelingen

Nog geen reviews geplaatst